spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB spacer.png, 0 kB
Hotel and Tourism Management Program
Tuesday, 08 July 2014 13:28

Last Updated on Wednesday, 09 July 2014 08:20
 
Tuesday, 07 June 2016 19:05
fbhtm starhtm

ความภูมิใจตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ทรงคุณค่าเรียนการจัดการโรงแรม ต้องที่คณะบริหารธุรกิจ ม.พายัพ
#Hall of Fame#เรียนจริง#ปฏิบัติจริง#มาตรฐานสากล
#คนพร้อมทำงาน#เป็นผู้ประกอบการ#ความเป็นมืออาชีพ

Last Updated on Tuesday, 07 June 2016 20:23
 
Monday, 28 December 2009 11:09

ผลงานที่โดดเด่น ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว HTM และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (IHM- International Hospitality Management program) มหาวิทยาลัยพายัพ ในนามทีม HTM-IHM PYU เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ อาคารชัยพัฒนา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน จัดโดยศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โดยได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ หอเกียรติยศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถ้วยรางวัลชมเชยแก่นายภัทรพงศ์ วรินทร์รักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตัวแทนทีม "บุนนาค" มหาวิทยาลัยพายัพ ในการแข่งขันหุงข้าวชิงแชมป์ประเทศไทย "ข้าวของพ่อ ข้าวของแผ่นดิน" ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแข่งขันทำอาหาร โครงการจุดหมายปลายทางอาหารมันตราแห่งล้านนา ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ นายศุภวิชญ์ กองเงินและนางสาวชลิดา สุขศรี ที่ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขัน Thailand Duck Cooking Challenge 2016 รุ่น Junior Chef รอบชิงแชมป์ภูมิภาค ภาคเหนือ ภายใต้การดูแลของอาจารย์อรอนงค์ ศรีไพรโรจน์ และนักศึกษารุ่นพี่นายขวัญ ศรีจิรานนท์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ นายขวัญ ศรีจิรานนท์ ได้รับเหรียญทองแดง The Professional Chef Battle, Makro HoReCa Challenge 2015 ครั้งที่ 10 รุ่น Junior Chef รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพฯ วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นายขวัญ ศรีจิรานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงและประกาศณียบัตร รายการ The Professional Chef Battle, Makro HoReCa Challenge 2015 การแข่งขันอาหารหลักเมนูฟรีสไตล์ เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าชิงแชมป์ระดับชาติ ณ กรุงเทพฯ ส่วนนางสาวสุวารี เดชนู ได้รับเหรียญทองแดงและประกาศณียบัตร และนางสาวธรรยมล นิพันธ์ประศาสน์ ได้รับประกาศนียบัตร โดยมีอาจารย์อรอนงค์ ศรีไพรโรจน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ณ ห้างแม็คโคร สาขาหางดง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการการประกวด "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น" จัดโดย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 110 ทีม ทั่วประเทศ โดยนักศึกษาการจัดการโรงแรมฯ ทีม "STICKY" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ(ภาคเหนือ) และทีม "Culture relations" ได้รับรางวัลชมเชย รศ.ดร. เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 ในโครงการประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด ประเภทประชาชนทั่วไป ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

รศ.ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ภาคเหนือ) และรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมโครงการการประกวด "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น" จัดโดย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 110 ทีม ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 1 ทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน "รถไฟ เรือบิน โรงแรม ท่องเที่ยว...สร้างสรรค์อย่างไรให้ยั่งยืน" ทีม HTM & IHM PYU ประกอบด้วย นายณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ นายพุทธิชัย ป้องโรคานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหาร ธุรกิจ และนางสาวจริยา ทองสุทธิรินรดี นักศึกษา สาขาวิชา International Hospitality Management - IHM วิทยาลัยนานาชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ 167 ทีม จาก 60 กว่าสถาบันการศึกษา และมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า 1,400 คน

   
นายภาคี ภู่ประดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา International Hospitality Management - IHM ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันชิงแชมป์การผสมเครื่องดื่มภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ประเภทสถาบันการศึกษา โดยมีนายเฉลิมวุฒิ หอมนาน ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทมืออาชีพ จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) และชมรมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554  นายเฉลิมวุฒิ หอมนาน เป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ  (International Hospitality Management - IHM) หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขัน Finlandia Vodka Cup Thailand 2010 คัดเลือกตัวแทนภาคเหนือเข้าชิงแชมป์ประเทศไทย ณ โรงแรม Dusit D2 Chiang Mai เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553
   
 นายเฉลิมวุฒิ หอมนาน ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันบาร์เทนเดอร์มืออาชีพรายการ Filandia Vodka Cup Thailand 2011 รอบภาคเหนือ โดยมีนายภาคี ภู่ประดิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา International Hospitality Management - IHM เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วย ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (HTM) และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา International Hospitality Management (IHM) คณะบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ “Make a Mix University Challenge 2010” ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ลานหน้าห้าง Central World กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554
   
 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (HTM) และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา International Hospitality Management –IHM คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศทีมที่ 1 และ 2 โครงการ “Make a Mix University Challenge 2010” จัดที่ Think Park เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 โดยโซดาสิงห์ ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือจำนวน 3 ทีมจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ต่อไป  ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน IMEX-MPI-IT&CMA Future Leaders Forum 2010 โดย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ กรุงเทพฯ
   
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันชิงแชมป์การผสมเครื่องดื่มภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ประเภทสถาบันการศึกษา จัดโดย Thai Hotels Association Northern Chapter and Food & Beverage Hotels Club Chiang Mai โดยการสนับสนุนจาก Diageo Moet Hennessy เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง ECC Hall โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ  (International Hospitality Management - IHM) หลักสูตรนานาชาติ นำโดยอาจารย์คมกฤต วงค์นางเป็นอาจารย์ผู้สอนและควบคุมทีม และนายอำพล ผินพุ่มบุญชู เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภัตตาคารบุนนาคเป็นผู้ช่วย รางวัลชนะเลิศได้แก่นายเฉลิมวุฒิ หอมนาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่นางสาวธันชณัด ปวงละคร และนางสาวจีราภรณ์ การะวัน และนายกิตติพิชญ์ เจนจิตร์สันติ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมแข่งขันโครงการ "MICE 4 YOUTH" ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 24 ทีม จาก 8 มหาวิทยาลัย โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ทีม นำเสนอต่อผู้บริหาร สสปน. และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเขียนแผนธุรกิจการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (INCENTIVE) โดยมีกิจกรรมพัฒนาทีมงานและการจัดงานเลี้ยงรูปแบบ THEME PARTY ภายใต้ชื่อ "LANNA FUSION" วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) อาคารสยามทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ
นางสาวพรรพิฌาย์ วสุนธราภิวัฒก์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ ชนะเลิศการแข่งขัน Bartender 2009 ประเภทบุคคลทั่วไป (มืออาชีพ) ในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2009 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เชียงใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยมีบาร์เทนเดอร์จากโรงแรมดีทูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และบาร์เทนเดอร์จากโรงแรมระติลานนาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2552 นายกรวิทย์ ศิริสวัสดิ์ และทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล Make a Mix ขวัญใจ Monin ในการแข่งขันผสมเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ และแผนการตลาด โครงการ Make a Mix University Challenge 2009 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดยโซดาสิงห์ ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 4 เมษายน 2552
ทีมนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดยนักศึกษาบริษัทจำลอง HTM Dummy Company ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนการตลาด: การนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบคำถามการท่องเที่ยว โครงการ Management Fair ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2551 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ
คร้งที่ 21/2550 จัดโดยสมาคมโรงแรมและชมรมร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2550

"ทีม บุนนาค" ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลผลงานพิเศษ ขวัญใจคณะกรรมการ (ประเภทสถาบันการศึกษา) ในงานประกวดแกะสลักผัก - ผลไม้ ผสานงานใบตองดอกไม้สด ครั้งที่ 10 “สนองพระราชดำรัส แม่ของแผ่นดิน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดโดย ททท. ร่วมกับโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดนำเสนอผลงานเป็น 5 ภาษา จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเยอรมัน วันที่ 7 สิงหาคม 2551 นัก ศึกษา “ทีมบุนนาค” ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติในงานประกวดแกะสลักผัก - ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด “80 พรรษาองค์ราชันย์สมานฉันท์ ด้วยใจภักดิ์”ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รับรางวัลชมเชยเงินสด พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 19กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
   
   
Last Updated on Tuesday, 07 June 2016 20:36
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10
spacer.png, 0 kB

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวาน31
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้41
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว681
mod_vvisit_counterเดือนนี้1186
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว673
mod_vvisit_counterตลอดวัน113922

ออนไลน์ (20 นาทีที่ผ่านมา): 1
ไอพีของคุณ: 54.156.51.193
,
วันนี้: Sep 25, 2018
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB