• คุณสมบัติ
  **สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา
 • เรียนเกี่ยวกับอะไร
  เรียนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในทุก ๆ ส่วนทุก ๆ แผนก ภายในโรงแรม ได้แก่ แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกครัว (Kitchen Operations) แผนกอาหาร และเครื่องดื่ม (Food & Beverage) แผนกจัดเลี้ยง (The Catering Department) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) จนไปถึงแผนกช่างซ่อมบำรุง
 • เรียนแล้ว ทำงานเกี่ยวกับอะไร?
       1.  อาชีพในธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
       2. อาชีพในธุรกิจบริการ อาทิ ธุรกิจสปา ธุรกิจการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง
       3. ประกอบธุรกิจเป็นของตนเองด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่าง ๆ และอาชีพอิสระ
       4. ประกอบกิจการด้านการจัดงานหรือนักจัดงานมืออาชีพในธุรกิจการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ (MICE)
       5. ผู้ช่วยนักวิจัย/นักวิชาการในองค์กรต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีบทบาทและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการต่าง ๆ

โอกาส Career & Opportunity 

พลิกวิกฤต สร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม และการท่องเที่ยวในยุคชีวิตวิถีใหม่ ก้าวล้ำด้วย Digital Transformation in Hospitality Industry ตามแบบอย่างมืออาชีพ สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน (New Normal & Sustainable Development Goal, SDGS)

ความพร้อม

เรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติการอย่างมืออาชีพเพื่อให้เกิดทักษะในห้องปฏิบัติการครัว ภัตตาคาร ฝ่ายห้องพัก HTM Operations Lab. บริษัททัวร์จำลอง Let’s Go Travel สถานฝึกปฏิบัติการนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว PIH และทำงานจริงในระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (USA, France, Australia, New Zealand)

เรียนรู้สัมผัสประสบการณ์จริง

เรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจบริการครบวงจร ทั้งด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่พัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การครัวไทยและครัวนานาชาติ เบเกอรี่และขนมไทย ธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ปฏิบัติการจัดนำเที่ยว การจัดการประชุมสัมมนา การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (MICE Business)

การเป็นผู้ประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ
Professional Entrepreneur

การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการโรงแรม อาหารและเครื่องดื่มภัตตาคารบุนนาค และห้องปฏิบัติการครัวที่ได้มาตรฐานสากล ห้องปฏิบัติการฝ่ายห้องพัก HTM Room Operations Lab. สถานฝึกปฎิบัติการนักศึกษา Paradornparp International House และโรงแรมมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Mobirise

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจท่องเที่ยว/ผู้นำเที่ยว/มัคคุเทศก์

การเรียนรู้ในรูปแบบบริษัททัวร์จำลอง Let's Go Travel การปฏิบัติการจัดทำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในสถานที่ท่องเที่ยวจริงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ การดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ Digital Tourism and Virtual Tourism ครบวงจร

คณาจารย์ผู้สอน

ในธุรกิจโรงแรม มัคคุเทศก์ ผู้สอนมีประสบการณ์วิชาชีพ และความรู้เชิงวิชาการรวมทั้งความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาชีพ จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ USA, Belgium, Switzerland อีกทั้งการศึกษาดูงานวิชาชีพในต่างประเทศ China, Japan, USA, New Zealand, Australia

© Hotel Management Program @ Faculty of Business Administration

Mobirise free creator - See here